Wie is kerksondermure

“The Church of Auvers” is die naam van een van Vincent van Gogh se heel laaste skilderye en is ’n besonderse werk, omdat dit iets teken van hierdie hartseer skilder se belewenis van die kerk. Iemand wat die skildery mooi bekyk sien voor die kerk loop twee paaie, die een gaan links verby en die ander regs. Nie een van die twee lei na die kerk nie. Wanneer jy na die gebou self kyk is dit opvallend dat daar geen deure is nie - net vensters. Dis duidelik van Gogh se belewenis van die kerk was een van geslotenheid en ontoeganklikheid.

Hierdie belewenis van ’n kerk met mure is bevestig deur die kerk se optrede toe hulle, nadat van Gogh homself in die veld agter die kerk doodgeskiet het, geweier het om hom te begrawe. Die vraag wat hierdie verhaal na ’n mens toe slinger is: Hoe anders was die optrede van die Een wat die storie van die verlore seun vertel het? Hoe anders was die Een wat in die sand skryf en ’n slegte vrou weer laat lewe, wat kuier saam met die uitgeworpenes, wat nie gekom het vir die gesondes nie? Hoe anders was die kerk waaraan Jesus deur sy Gees geboorte geskenk het? Ons glo God wil ons gemeente só anders maak.

Ánders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het hy vir ons ’n ander naam gegee – kerksondermure. ’n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap. Van ’n gemeente wat doelbewus mensgemaakte mure (hindernisse) afbreek tussen ons en mense buite die kerk, tussen gelowiges in die kerk en tussen mense en ’n liefdevolle Vader God. Die Naam sê ons bestaan en leef nie vir onsself nie, maar, soos Jesus, vir God en sy wêreld.

Dit gebeur nie net op Sondag nie, maar sewe dae per week. Ons bid dat God ons al hoe meer by ons naam sal laat pas! Ons glo dat God, net soos met Israel, ’n definitiewe plan met ons het. Ons glo die kerk se identiteit bestaan daarin dat ons aan God behoort op grond van Jesus se offer van verlossing.

Ons kan nie deel wees van sy kerk sonder ’n persoonlike geloofsverbintenis aan Hom nie. Ons moet persoonlik die versoening aanvaar wat Christus vir ons bewerk het sodat die Gees ons lewe kan nuutmaak. As God se eiendom leef ons nou in die teenwoordigheid van God en glo dat Hy ons kan gebruik om lewensverandering moontlik te maak.

Hippolaan Geskiedenis

Op 18 Oktober 1985 op ʼn buitengewone, Lyttleton ringsitting word die afstigting van Wyk Zwartkop goedgekeur en bekragtig. Hulle stig af van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Lyttleton. Op Sondag 2 Februarie 1986 om 11:00 tydens ʼn kerkraadsvergadering by die Voortrekkersaal in Gloverlaan, Verwoerdburgstad word Wyk Zwartkop die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Verwoerdburgstad.

NG Gemeente Verwoerdburgstad neem die Voortrekkersaal in Gloverlaan Lyttleton op Sondag 2 Maart 1986 as hulle eerste erediensruimte in gebruik. By die afstigting skenk NG Gemeente Lyttleton Erf no 1 en 18 plus R50 000 boukoste van die nuwe pastorie aan die nuwe gemeente. Die eerste sooi op Erf no 1 word op Sondag 14 Mei 1989 gespit as die begin van die bouprojek om NG Gemeente Verwoerdburgstad se nuwe kerkgebou te bou.

Die groot bouwerk vorder sommer vinnig en op 12 Mei 1990 gedurende ʼn baie spesiale Paasete met ʼn regte Bybelse tema en kleredrag, neem NG Gemeente Verwoerdburgstad afskeid van die Voortrekkersaaltjie. Die hele gemeente het almal in hulle Bybelse klere van die Voortrekkersaaltjie af tot by hulle nuwe kerkgebou in Verwoerdburgstad Hippolaan gestap. Die nuwe kerkgebou in Hippolaan word dan op dieselfde dag betree tydens ʼn inwydingseremonie.

Twintig jaar later in 2006 het die naam van NG Gemeente Verwoerdburgstad verander na kerksondermure. Die naamsverandering is gebore uit ʼn begeerte om ʼn naam te hê wat verwoord wie ons is en wil wees. Hierdie verandering het nuwe momentum te weeg gebring in kerksondermure se bestaan.

Midstream Geskiedenis

Ná in diepte navorsing oor die “een gemeente op meer plekke”-konsep in 2008, het daar ʼn droom vir ʼn kerksondermure Midstream onstaan. Op 19 Maart 2008 word die eerste konsep, planne en idees aangebied aan die kerksondermure leierspan en Gemeenteraad.

Onderhandelinge met die Lyttleton Ring begin ook op dié stadium. Op 30 November 2008 word daar ʼn erediens in die Midstream College se ouditorium aangebied. Hierdie erediens word dan ook benut as inligtingsessie vir alle inwoners van Midstream. By hierdie geleentheid word daar ʼn sterk behoefte uitgespreek aan ʼn Midstream NG-gemeente. ʼn Loodskomitee van 20 lede, met ʼn kernspan van 5, is toe aangewys wat die beplanning en onderhandelinge na die volgende vlak geneem het. Hierdie 5 lede het gereeld met die leierpredikant en Lyttleton ringvoorsitter ontmoet om te bid en te beplan.

Die loodskomitee het bepaal dat die beginsels van kerkwees die beste tot sy reg sal kom as ʼn bedieningspunt van kerksondermure. By ʼn ringsitting vroeg in 2010 word dit goedgekeur dat kerksondermure kan voortgaan met die ontwikkeling van ʼn bedieningspunt in Midstream.

Hierdie Gemeente word geplaas op Julie 2010 en het vir 15 maande eers in tente bymekaargekom. ʼn Gemeenskapsentrum is beplan vanaf Augustus 2010; die grondwerke het gedurende November 2010 begin en die aanvanklike projek is in Oktober 2011 voltooi. 

Op 8 November 2011 is kerksondermure Midstream se kerkgebou amptelik in gebruik geneem tydens ʼn erediens.

kerksondermure Midstream het tans twee oggenddienste om 08:00 en 10:00 en ʼn aanddiens, Glow@Midstream, om 17:30 en ons is baie dankbaar vir 2000 geregistreerde lidmate wat elke maand groei. Midstream het ʼn kinderbediening van ongeveer 500 kinders, ʼn tienerbediening van ongeveer 80 jongmense, ʼn gasvryheidsbediening, ʼn Seniors@Midstream-bediening, ʼn Manne@Midstream-bediening, ʼn Vroue@Midstream-bediening, selgroepe, ʼn Grootste Geskenk-bediening (vir mammas met nuwe babatjies) en ʼn Midstream bedryfskoördineringspan wat help met strategiese rigtinggewing en koördinering van die Midstream Gemeente.

kerksondermure Midstream bestaan al 7 jaar en ons gebed is dat God ons al hoe meer by ons naam sal laat pas - om ʼn kerk sonder mure vanuit Midstream te wees, vir ons gemeenskap.

Ons bid dat ons almal onvoorwaardelik God se visie vir kerksondermure om “ʼn dienende geloofsfamilie wat met blydskap die koninkryk van God oral uitleef” 7 dae per week sal uitleef.

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Wie is ons? Wie is kerksondermure?