Wat beteken 'kerksondermure'

Wat bedoel ons met kerksondermure?

Met 'n kerk sonder mure bedoel ons 'n geïntegreerde bestaan waar die tradisionele tweedeling (dualisme) tussen onder andere die volgende sake opgehef word:
Geestelike en sekulêre lewe; Gewone lidmate (leke) en spesiale lidmate (geestelikes) - Gewone (sekulêre) werk en “God se werk”.

Ons waak teen institusionalisme met die gepaardgaande koudheid, reglementering en ingesteldheid op die uiterlike. Anders as in 'n kerk as instituut word sukses in 'n kerk sonder mure nie deur getalle en ander uiterlike maatstawwe gemeet nie. Ons enigste maatstaf is God se wil soos Hy dit vir ons verwoord het. Teenoor die koudheid lê ons klem op warm, hartlike verhoudings onder mekaar en in die samelewing. Ons glo die lidmate van 'n gemeente is die kerk, wat heelweek as Christene leef.

'n Kerk sonder mure verstaan sy konteks en maak die nodige aanpassings sodat God se Woord onafgewater op 'n eietydse wyse geleef en verkondig kan word. God se Woord staan altyd sentraal. Die konteks waarbinne ons moet kerk wees is 'n land (SA) en 'n wêreld wat 'n dringende behoefte het aan versoening (met God en mekaar), aan die herstel van Bybelse norme en armoedeverligting. Matt. 25:40 “Ek verseker julle: As julle iets hiervan vir een van my broers of susters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit vir My gedoen.”

God se plan met die kerk (soos met Israel) was nooit dat dit 'n doel opsigself moet wees nie. 'n Gemeente wat net vir homself bestaan (na binne gerig), verloor die wese van God se bedoeling met die kerk en is daarom nie kerk in die volle sin van die woord nie. Die kerk (elke gemeente) bestaan om God se koninkryk te laat kom. Met ander woorde, die kerk bestaan om as God se verteenwoordigers saam met Hom te werk om Christus se verlossing/herskepping/koningskap te laat deurwerk na alle terreine van die samelewing. Ons moet saamwerk om die hele skepping “heel te maak” sodat dit weer kan wees soos God dit oorspronklik bedoel het. “Laat U wil op die aarde geskied soos in die hemel.”

Elke lidmaat is geroep om 'n koninkryksbouer te wees, om saam te werk dat God se nuwe wêreld kan sigbaar word. Dit behels dat hulle geleenthede sal soek en benut om mense deur gesprekke en binne verhoudings, aan Jesus as Here en Verlosser bekend te stel. Hierdie gesprekke moet altyd ondersteun en bevestig word deur 'n leefwyse van liefde en gehoorsaamheid. Die roeping as koninkryksbouer behels verder dat lidmate sal leef en werk in God se wêreld, in gehoorsaamheid aan God se wil soos Hy dit vir ons in sy Woord leer. In 'n kerk sonder mure is daar dus nie sommige lidmate met 'n roeping (byvoorbeeld sendelinge, pastore en dominees) en ander sonder 'n roeping (sogenaamde leke) nie. Elke gelowige het 'n roeping.

As die roeping van die kerk dan die heelmaak van God se wêreld is, moet ons daarteen waak dat lidmate se tyd en energie opgeslurp word deur die instandhouding en ontwikkeling van die kerk as instituut. Gelowiges moet eerder toegerus (bemagtig) en bevry (“release”) word om hulle roeping in God se wêreld te gaan leef.

In onder andere die selgemeentes en ander kleingroepe aanvaar lidmate verantwoordelikheid vir mekaar. Hierdie verantwoordelikheid behels dat hulle, as lede van Christus se liggaam, met hulle gawes, mekaar geestelik, fisies en emosioneel versorg, sodat hulle as heel mense kan saamwerk aan die heelmaak van God se wêreld. Jes. 58:8 “As jy dit doen, sal die lig vir jou deurbreek soos die nuwe dag.”

Hierdie herverstaan van die kerk se taak as koninkryksbouers, bring mee dat die rol van die leraars en ander geestelike leiers skuif na die toerusting van gelowiges vir die uitleef van hulle roeping in die wêreld.

In die lig van bogenoemde en na 'n deeglike en biddende strategiese beplanningsproses, glo ons God se visie vir kerksondermure is: Hier verander lewens.

Die vraag is: Waar is “hier”? As jy as lidmaat van kerksondermure op die grond staan en 'n kring rondom jou trek, begin die verandering binne in die kring. Dit begin by jou waar jy deur “die Here wat die Gees is”, verander word om al hoe meer soos Jesus te word en te leef. Hierdie verandering kring uit na oral waar die lidmate as kerk sonder mure leef en na waar die invloed van die gemeente strek.

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Wie is ons? Wat beteken 'kerksondermure'?